කොට්ඨාශය   නම   තනතුර ලිපිනය දුරකථන අංකය
මෝදර manel mendis මානෙල් මෙන්ඩිස් මිය විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් අංක 12, ඩිලාසල් වීදීය, මෝදර +94 112 527 792
+94 112 522 576
මට්ටක්කුලිය margret rathnayaka මාග්‍රට් රත්නායක මිය විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් අංක 72 ඒ, ධවලසිංහාරාම මාවත, කොළඹ  15 +94 722 120 129
මරදාන wijitha jayasooriya ඩබ්. විජිතා ජයසූරිය මිය විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් අංක 236, මාලිගාකන්ද පාර, කොළඹ  10 +94 112 687 673
මහබෝධිය gamini kangodaarachchi ගාමිණි කන්ගොඩ ආරච්චි මයා විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් අංක 565, මරදාන පාර, කොළඹ 10 +94 112 694 467
+94 777 827 755
ග්‍රෑන්ඩ්පාස් palihena ජේ.එන්. පලිහේන මයා විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් අංක 312/ 87, මාදම්පිටිය පාර, කොළඹ 14 +94 785 673 922
කොච්චිකඩේ helan madanayaka හෙලන් මදනායක මිය විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් අංක 9, මේෆීල්ඩ් පාර, කොළඹ 13 +94 112 431 715
පංචිකාවත්ත fernando එච්.එම්. ප්‍රනාන්දු මයා විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් අංක 24/ 1 ඒ, මල්ලිකාරාම පාර, දෙමටගොඩ. +94 779 775 632
මරදාන satikunasiwam කේ. සටිකුණසිවම් මයා විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් අංක සී.ජී. 2, 1 මරදාන, කොළඹ 10 +94 714 820 055
මාළිගාවත්ත rajasekaran ආර්. රාජසේකරන් මයා විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් අංක ඊ1,1/3, ජාතික නිවාස සංකීර්ණය, මාළිගාවත්ත +94 112 448 210
+94 777 802 339
මෝදර ravindran එස්. රවීන්ද්‍රන් මයා විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් අංක 68/1, ශාන්ත මරියා පාර, කොළඹ 15 +94 112 527 215
+94 773 128 378
මට්ටක්කුලිය elsi balamani එල්සි බාලමනී මිය විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් අංක 65/143, කාක දූපත, කොළඹ 15 +94 113 030 775
+94 785 432 026
මෝදර උතුර swarna rajapaksha ස්වර්ණා රාජපක්ෂ මිය විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් අංක 25, මුදලිඳු ජෝන් රුද්‍රගු මාවත, කොළඹ 15 +94 771 850 748
+94 112 527 917
කොම්පඤ්ඤවීදිය raheema ruhulla රහීමා රුහුල්ලා මිය උප්පැන්න/ මරණ රෙජිස්ට්‍රාර් අංක 74, පල්ලිය වීදීය, කොළඹ 02 +94 773 779 110
නිව්බසාර් thasthakeer ඒ.එල්. තස්තකීර් මයා උප්පැන්න/ මරණ රෙජිස්ට්‍රාර් අංක 301/ඊ, වේල්ල වීදීය, කොළඹ 12 +94 711 483 757
+94 112 335 405
කොටහේන jeyarani rajiv එම්.ජී. ජෙයරාණී රජිව් මිය උප්පැන්න/ මරණ රෙජිස්ට්‍රාර් අංක 132/52, ඩිමෙල් වත්ත, ග්‍රෑන්ඩ්පාස්, කොළඹ 14 +94 754 311 739
මාලිගාවත්ත farook එම්.එෆ්.ඒ. ෆාරුක් මයා මුස්ලිම් විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් අංක 249/2, ජුම්මා මස්ජිඩ් පාර, කොළඹ 10 +94 773 237 272
+94 112 471 183
ග්‍රෑන්ඩ්පාස් najimudeen වයි. නජිමුදීන් මයා මුස්ලිම් විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් අංක 80, පරාක්‍රම පාර, කොළඹ 10 +94 714 003 816
+94 112 423 219
කොම්පඤ්ඤවීදිය musni ameer මුස්නි අමීර් මයා මුස්ලිම් විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් අංක 7, චැපල් පටුමග, කොළඹ 02 +94 714 819 776
මාලිගාවත්ත naseer එම්.එන්.එම්. නසීර් මයා මුස්ලිම් විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් අංක 16/1 බී, සීමන්ස් පාර, කොළඹ 10. +94 112 693 111
+94 777 727 832
මෝදර wasana saman kumara වාසනා සමන් කුමාර මයා උප්පැන්න/ මරණ රෙජිස්ට්‍රාර් අංක 398/ඒ, මාදම්පිටිය පාර, කොළඹ 14. +94 715 746 490
මරදාන salaahuddeen ඒ. සලාහුදීන් මයා මුස්ලිම් විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් අංක 105, ටී.බී. ජයා මාවත, කොළඹ 10. +94 112 662 137
+94 777 272 019

News & Events

Scroll To Top