ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ   සංවර්ධන නිලධාරීගේ නම දුරකතන අංකය
අලුත්කඩේ නැගෙනහිර e.a.d.n.c.weerasekara ඊ.ඒ.ඩී.එන්.සී. වීරසේකර මිය +94 718 845 661
පංචිකාවත්ත e.a.d.n.c.weerasekara ඊ.ඒ.ඩී.එන්.සී. වීරසේකර මිය +94 718 845 661
මාළිගාකන්ද m.a.d.t.wikramasinghe එම්.ඒ.ඩී.ටී. වික්‍රමසිංහ මිය +94 759 271 417 
මරදාන m.a.d.t.wikramasinghe එම්.ඒ.ඩී.ටී. වික්‍රමසිංහ මිය +94 759 271 417 
සුදුවැල්ල m.a.d.t.wikramasinghe එම්.ඒ.ඩී.ටී. වික්‍රමසිංහ මිය +94 759 271 417 
නැගෙනහිර කොටහේන a.w.hasmathulla ඒ.ඩබ්. හස්මතුල්ලා මයා +94 773 072 328
ඉබ්බන්වල a.w.hasmathulla ඒ.ඩබ්. හස්මතුල්ලා මයා +94 773 072 328
බටහිර කොටහේන a.w.hasmathulla ඒ.ඩබ්. හස්මතුල්ලා මයා +94 773 072 328
නවගම්පුර b.g.a.priyadarshani බී.ජී.ඒ. ප්‍රියදර්ෂණී මෙය +94 713 871 804
කොටුව b.g.a.priyadarshani බී.ජී.ඒ. ප්‍රියදර්ෂණී මෙය +94 713 871 804
මසංගස්වීදිය k.g.v.gunasena කේ.ජී.වී. ගුණසේන මිය +94 718 185 637
කොච්චිකඩේ උතුර k.g.v.gunasena කේ.ජී.වී. ගුණසේන මිය +94 718 185 637
පිටකොටුව k.g.v.gunasena කේ.ජී.වී. ගුණසේන මිය +94 718 185 637
මහවත්ත n.k.alexander එන්.කේ. ඇලෙක්සැන්ඩර් මයා +94 774 405 279
මාදම්පිටිය n.k.alexander එන්.කේ. ඇලෙක්සැන්ඩර් මයා +94 774 405 279
හුණුපිටිය n.k.alexander එන්.කේ. ඇලෙක්සැන්ඩර් මයා +94 774 405 279
ජින්තුපිටිය r.d.s.jayamini ආර්.ඩී.එස්. ජයමිණි මිය +94 754 647 580
කොච්චිකඩේ දකුණ r.d.s.jayamini ආර්.ඩී.එස්. ජයමිණි මිය +94 754 647 580
මාළිගාවත්ත බටහිර p.g.t.s.gunarathne පී.ජී.ටී.එස්. ගුණරත්න මිය +94 711 822 901
වෑකන්ද p.g.t.s.gunarathne පී.ජී.ටී.එස්. ගුණරත්න මිය +94 711 822 901
ගාලුමුවදොර p.g.t.s.gunarathne පී.ජී.ටී.එස්. ගුණරත්න මිය +94 711 822 901
මට්ටක්කුලිය a.m.sahabdeena ඒ.එම්. සහබ්දීන් මයා +94 773 329 148
සම්මන්ත්‍රණපුර a.m.sahabdeena ඒ.එම්. සහබ්දීන් මයා +94 773 329 148
බ්ලූමැන්ඩල් a.m.sahabdeena ඒ.එම්. සහබ්දීන් මයා +94 773 329 148
අලුත්කඩේ බටහිර r.a.h.a.perera ආර්.ඒ.එච්.ඒ. පෙරේරා මයා +94 718 161 320
කෙසෙල්වත්ත r.a.h.a.perera ආර්.ඒ.එච්.ඒ. පෙරේරා මයා +94 718 161 320
කොම්පඤ්ඤවීදිය r.a.h.a.perera ආර්.ඒ.එච්.ඒ. පෙරේරා මයා +94 718 161 320
ඛෙත්තාරාමය k.n.nadini කේ.එන්. නදිනි මිය +94 711 111 050
මාළිගාවත්ත නැගෙනහිර k.n.nadini කේ.එන්. නදිනි මිය +94 711 111 050
ග්‍රෑන්ඩ්පාස් උතුර p.n.d.perera පී.එන්.ඩී. පෙරේරා මිය +94 714 731 922
ග්‍රෑන්ඩ්පාස් දකුණ p.n.d.perera පී.එන්.ඩී. පෙරේරා මිය +94 714 731 922
නිව්බසාර් p.n.d.perera පී.එන්.ඩී. පෙරේරා මිය +94 714 731 922
අලුත්මාවත f.r.rasheed එෆ්.ආර්. රෂීඩ් මිය +94 713 871 776
ලුණුපොකුණ f.r.rasheed එෆ්.ආර්. රෂීඩ් මිය +94 713 871 776
මෝදර f.r.rasheed එෆ්.ආර්. රෂීඩ් මිය +94 713 871 776

News & Events

Scroll To Top