Travelling Pass

S/No Name T.P No NIC Address Reg.No.Ve Selling Area Purpose Date
1 V.Kangeswaran 755546795 851555071V Sooranagar EP ABS 3031

Seruwila,

Mutur,

Kinniya,

Trrincomalee

Business Activities
19.05.2021-19.05.2021
2 K.Nanthakumar 774692745 532482240V poonagar Ep pv 2444
Mutur
Business Activities
22.05.2021-22.05.2021
3 R.Kirusanth 752779472 200023303266 Vaddavan EP EAC 8361

Kanthale,

Habarara,

Dampulla

Business Activities
18.05.2021-19.05.2021
4 R.Sivaramalingam 752777815 620336637V V/Mugathuwaram NA

Seuwila,

Mutur

Fish sale

24.05.2021-24.05.2021
5 P.Prameswaran 779417134 882434460V Kallady EP BGF 0198
Mutur
Business Activities
18.05.2021-18.05.2021
6 T.Yokanathan 770801378 793064515V Vinayakapuram EP BAB
Mutur
Business Activities
19.05.2021-19.05.2021
7 K.Nakenthiram 753863101 821838754V Mawadichenai EP  BGJ 8804
Vakarai
Ice factory
19.05.2021 Every day
8 T.Santhirasingam NA 792314155V Mawadichenai EP BAB 9268

Kiliveddy,

thoppur,

Seruvila

Fish Business
29.05.2021-30.05.2021
9 S.Thevarasa 757769153 822152735V Mawadichenai EP BHA 7762

Kiliveddy,

thoppur

Fish Business
20.05.2021-30.05.2021
10 S.Rangan 757814816 198423104364 Mawadichenai EP BLX 6756

Kiliveddy,

Kallaru,

Nilapola

Fish Business
22.05.2021-30.05.2021
11 M. Jayanthan 770468275 810674229V Elkangaithurai EP LX 1727
Valaichenai
Seafood Business
26.05.2021-26.05.2021
12 M.Jayakanthan 770468275 810674229V Elkangaithurai EP LX 1728
Valaichenai
Seafood Business
23.05.2021-23.05.2021
13 N.Ramalingam 768987528 761837125V Mawadichenai NA

Vakarai,

Serunuwara,

Eachchilampattu

Business Activities
05.21.2021-30.05.2021
14 K.Nawasivayam 750854503 661834412V Mawadichenai NA

Vakarai,

Serunuwara,

Eachchilampattu

Business Activities
05.21.2021-30.05.2022
15 E.Kiruparasa 756492141 710204675V Vaddavan EP BR 3546

Mutur,

trincomalee

Fish business
21.05.2021-30.05.2021
16 T.Vishnuraj 756091446 952332511V Mawadichenai EP ABA 0787
Verugal to Kinniya
Business Activities
21.05.2021-21.05.2021
17 T.Muralitharan 755041887 901214123V Mawadichenai EP RE 5239, EP RX 6609
Verugal Mutur
Business Activities
24.05.2021-24.05.2021
18 R.Krishna 763105696 200023303266 Vaddavan EP GSE 8361

Dampulla,

Kurunagale

Vgetables Fruits Transport
25.05.2021-26.05.2021
19 R.Thirusanth 752779472 200023303266 Mawadichenai EP DAC 8361

Kanthale,

Habarara,

Dampulla

Vgetables Fruits Transport
17.05.2021-31.05.2021
20 M.Satheeskumar 775849860 912154785V Uppural SG DAB 9068
Trincomalee Town
Fish Transport
22.05.2021-30.05.2021
21 E.Velayutham 756054766 563303018V Mawadichenai EP BBS 0471
Verugal Division
vegetables Business
22.05.2021-30.05.2021
22 M.Thavaneswaran 771793138  820181824V E/Mugathuwaram EP AAD 9583

Kinniya,

Serunuwara,

Mutur,trincomalee

Dry Fish business

22.05.2021-30.05.2021
23 K.Singarasa NA 513613890V Kallady NA

Serunuwara,

Kiliveddy

Fish Business
28.05.2021-07.06.2021
24 K.Ravichanthiran NA 672845009V Kallady NA
Seruwila
Fish Business
28.05.2021-07.06.2021
25 K.Nawasivayam 750854503 661834412V Mawadichenai NA

Vakarai,

Serunuwara,

Eachchilampattu

Fish Business
28.05.2021-07.06.2021
26 M.Theiventhiram 778715444 551836088V Kallady NA
Serunuwara
Fish Business  28.05.2021-07.06.2021
27 T.Muralitharan 755041887 901214123V Mawadichenai EP RE 5239, EP RX 6609

Verugal,

Mutur 

Business Activities
28.05.2021-07.06.2021 
28 N.Suthakaran 750339829 921204841V  V/Mugathuwaram EP ABO 9999

Serunuwara,

Mutur

grocery Purchasing
28.05.2021-07.06.2021

29 V.Vikneswaran 770810156 820445732V E/Mugathuwaram EP ABR 0786

Serunuwara,

Mutur

grocery Purchasing
29.05.2021-07.06.2021
30 S.Satheeskanthan NA 940953847V Kallady Ep QV 2922

Seruwila,

Kanthale,

Mutur

Vege,Fruits
28.05.2021-07.06.2021
31 A.Thavamalar 774009640 727754059V Mawadichenai EP PVD 4980

Serunuwara,

Mutur

grocery Purchasing
28.05.2021-07.06.2021
32 K.Prapakaran 757691239 810935057V V/Mugathuwaram EP DAA 5953

Seruwila,

Kanthale,

Mutur

Vege,Fruits
29.05.2021-07.06.2021
33 K.Vijayakumar 774447254 791544181V Mawadichenai Ep ABP 5626

Serunuwara,

Mutur

grocery Purchasing
28.05.2021-07.06.2021
34 D.Aravinthan 776448266 910543415V Mawadichenai EP ABQ 4638, EP BHW 6664

Serunuwara,

Mutur

Shop Business
28.05.2021-07.06.2021
35 K.Thiruchelvam NA 622284901V Kallady NA 

Serunuwara,

Poonagar

Fish Business
28.05.2021-07.06.2021
36 V.Kopalapillai 756559269 620524760V V/Mugathuwaram NA

Seunuwara,

Kiliveddy

Fish Business
28.05.2021-07.06.2021
37 S.Rangan 757814816 198423104364 Mawadichenai EP BLX 6756

Kiliveddy,

Kallaru,

Nilapola

Fish Business
28.05.2021-07.06.2021
38 V.Vikneswaran 766791894 841012437V Sooranagar EP DAC 0152

Seruwila,

Verugal,

Mutur

Fish Business
31.05.2021-31.05.2021
39 E.Kirupakaran 777651119 842663733V Poomarathadichenai NC BDS 3714

Serunuwara,

Mutur,

Trincomalee

Business Activities
29.05.2021-07.06.2021
40 K.Linkeswari 756949987 198366702585 Poomarathadichenai BIG 7057

Serunuwara,

Mutur

Business Activities
29.05.2021-07.06.2021
41 S.Thevarasa 757769153 822152735V Mawadichenai EP BHA 7762

Kiliveddy,

thoppur

Fish Business
29.05.2021-07.06.2021
42 T.Santhirasingam NA 792314155V Mawadichenai EP BAB 9268

Kiliveddy,

thoppur,

Seruvila

Fish Business
31.05.2021-31.05.2021
43 R.Kirusanth 752779472 200023303266 Vaddavan EP EAC 8361

Kanthale,

Habarara,

Dampulla

Business Activities
01.06.2021-15.06.2021
44 K.Thayaparn 774986808 760204684V Punnaiyadi EP DAA 5953

Vaharai,

Valaichchenai

Bring Ice for fish
28.05.2021-28.05.2021
45 E.Kiruparasa 756492141 710204675V Vaddavan EP BR 3546

Mutur,

trincomalee

Fish business
01.06.2021-07.06.2021
46 S.Uthayakumar 752982046 831831855V Mawadichenai WP DAB 7157
Verugal to Kilinochchi
Vegetable Business
31.05.2021-02.06.2021
47 N.Ramalingam 768987528 761837125V Mawadichenai NA

Vakarai,

Serunuwara,

Eachchilampattu

Business Activities
31.05.2021-30.06.2021
48 S.Thavanesan 755181835 943592918V Mawadichenai DAC 8361

Verugal,

Batticaloa,

Kalmunai

Corn,Peanut Selling
28.05.2021-07.06.2021
49 E.Kiruparasa 756492141 710204675V Vaddavan EP BR 3546

Mutur,

trincomalee

Fish business
28.05.2021-20.06.2021
50 R.Kirusanth 752779472 200023303266 Vaddavan EP DAC 8361

Kanthale,

Habarara,

Dampulla

Business Activities
28.05.2021-20.06.2021
51 K.Thayaparn 774986808 760204684V Punnaiyadi  EP DAA 5953

Vaharai,

Valaichchenai

Bring Ice for fish
28.05.2021-20.06.2021
52 K.Sathees 752574430 932140691V  Mawadichenai EP DAB 9177
Kathiraveli to Batticaloa
Business Activities
01.06.2021-14.06.2021
53 R.Sivarasa 753028098 661011890V Mawadichenai EP DAH 4500
Tambulla
Shop Business
29.05.2021-07.06.2021
54 M.Satheeskumar 775849860 912154785V Uppural SG DAB 9068
Trincomalee Town
Fish Transport
01.06.2021-07.06.2021
55 P.Seelan 756680386 971573538V Vaddavan EP AY 5505
Vaddavan to Palchchenai
Corn business  31.05.2021-07.05.2021
56 K.Jayakaran 758477959 911442264V Muththuchchenai EP DAA 1009

Weliganda,

Valaichenai

Chicken Import

31.05.2021-31.05.2021
57 K.Thavarasa 779529389 830434755V E/Mugathuwaram EP MH 0037
Seruwila to Trincomalee
Grams selling
29.05.2021-07.06.2021
58 A.Suventhiraraja 754263854  790514670V kalladi EP GF 6764

Kalladi,

Serunuwara,

Mutur

Fish Selling
31.05.2021-07.06.2021
59 N.Ramalingam 768987528 761837125V Mawadichenai NA

Vakarai,

Serunuwara,

Eachchilampattu 

Business Activities
28.05.2021-20.06.2021
60 S.Thavanesan 755181835 943592918V Mawadichenai DAC 8361

Batticaloa,

Ampara

Corn,Peanut Selling
28.05.2021-20.06.2021
61 K.Selavanayaki 778860279 765753899V E/Mugathuwaram DAB 6279

Serunuwara,

Mutur,

trincomalee

Fish & grocery
30.05.2021-07.06.2021
62 W.Jemisingo 757385274 571837056V poonagar EP BIN 7669

Serunuwara,

Bharathipurm,

Mengamam

Fish Sales
30.05.2021-07.06.2021
63 M.Vijayaledsmi 752224280 797343650V Muththuchchenai EP PY 3857
Mutur
grocery Purchasing
29.05.2021-07.06.2021
64 J.Vivekananthan 750548264 952063928V Valaithoddam DAH 7173

Serunuwara,

Mutur,

trincomalee

Fish Export
30.05.2021-02.06.2022
65 M.Thanarapan 763145208 198208601760 Muththuchchenai NP PY 2414

Mutur,

Kinniya,

Trincomalee

Fish Export
29.05.2021-07.06.2021 
66 N.Shanthamalar 770385994 817685617V Kallady NW DAE 7752
Kalladi-Trincomalee Business Activities
30.05.2021-06.06.2021

67 S.Uthayakumar 752982046 831831855V Mawadichenai WP DAB 7157
Verugal to Kilinochchi Vegetable Business
28.05.2021-20.06.2021
68 R.Rajani 765273380 727691960V Punnaiyadi DAG 5050
Trincomalee Fish Business
29.05.2021-07.06.2021
69 M.Luxmanan 756013649 700423808V poonagar EP MJ 7573

Mutur,

Serunuwara

Fish Business
31.05.2021-07.06.2021
70 P.Pavatharani 754127697 198366102833 Vinayakapuram EP ABF 9636
Serunuwara grocery Purchasing
31.05.2021-07.06.2021
71 T.Ramachanthiran 777363042 753504702V Poomarathadichenai EP AAR 4699
Mutur,Serunuwara
grocery Purchasing
31.05.2021-07.06.2021
72 K.Paththiniyan 775768529 481544580V E/Mugathuwaram ABF 8422

Serunuwara,

Kinniya,

Trincomalee

Dry Fish Sale
31.05.2021-07.06.2021
73 M.Thavaneswaran 771793138 820181824V E/Mugathuwaram EP AAD 9583

Kinniya,

Serunuwara,

Mutur,

Fish business
31.05.2021-07.06.2021
74 K.Thayaparn 774986808 760204684V Punnaiyadi EP DAA 5953

Pulmoddai,

Trincomalee

Friuts Sale
01.06.2021-07.06.2021
75 K.Satkunarethinam 768562513 670201759V poonagar  EP BBB 3623

Serunuwara,

Mutur

grocery Purchasing
31.05.2021-07.06.2021
76 M.Rajani 779864311 198677803687 Seenanveli EP DAF 7621
Trincomalee
Fish Export &Pur Fuel
01.06.2021-07.06.2021
77 R.Sivarasa 753028098 661011890V Mawadichenai EP DAH 4500
Dambulla
Shop Business
31.05.2021-07.06.2021
78 A.Thirumpala 755039989 822982859V poonagar TU 5473

Serunuwara,

Mutur

grocery Purchasing
01.06.2021-07.06.2021
79 P.Peranantham 772100267 751152701V  V/Mugathuwaram EP BBO 3536

Serunuwara,

Mutur

Fish business
31.05.2021-07.06.2021
80 M.Shevvanthimala 768459903 197658604679 Punnaiyadi EP LH 2415

Serunuwara,

Mutur

grocery Purchasing
31.05.2021-07.06.2021
81 T.Mohanasingam 779604390 196431802297 poonagar EP HV 3573

Seruwila ,

Kiliveddy

Fish Business
31.05.2021-07.06.2021
82 K.Sivapathaviruthayar 759061613 751534540V Kallady NA
Serunuwara
Fish Business
31.05.2021-07.06.2021
83 S.Kunanayaki 769149220 686563723V Kallady NW DAE 7752

Mutur,

serunuwara,

Trincomalee

grocery Purchasing
31.05.2021-07.06.2021
84 K.Kalaiyarasi 771764559  198251405290 Eachchilampattu EP BEV 0671

Serunuwara,

Mutur

grocery Purchasing
31.05.2021-07.06.2021
85 S.Raguwaran 778405827 893025138V Vinayakapuram EP MQ 9382

serunuwara,

Trincomalee

grocery Purchasing
31.05.2021-07.06.2021
86 T.Umakanthan 774158243 943041555V Kallady EP BIB 6870 

Serunuwara,

Mutur,

Kinniya,

Trinco

grocery Purchasing
31.05.2021-07.06.2021
87 V.Vijayaledsmi 752473964 686624331V Udappukerny EP ABK 4266

Serunuwara,

Eachchilampattu,Mutur

grocery Purchasing
31.05.2021-07.06.2021
88 A.Kokilavathani 765294381 703304796V Sinnakulam JW 5196
serunuwara
grocery Purchasing
31.05.2021-07.06.2021
89 M.Vijayakanthan 774653797 872892664V Elangaithurai ABM 3642
Mutur grocery Purchasing
31.05.2021-07.06.2021
90 S.Vanithamalar 776909703 786023858V Muththuchchenai NC DAE 1771
Serunuwara, Mutur
grocery Purchasing

31.05.2021-07.06.2021
91 N.Niruban 755962387 913120388V Vinayakapuram EP BGO 3314

Serunuwara,

Eachchilampattu,

Mutur

grocery Purchasing
31.05.2021-07.06.2021
92 R.sathiyaseelan 753737784 882012271V poonagar EP AAV 8697

Serunuwara,

Mutur

grocery Purchasing
31.05.2021-07.06.2021
93 V.Suthrsan 771451814 880350045V Uppural EP ABR 5862

Serunuwara,

Mutur

grocery Purchasing
31.05.2021-07.06.2021
94 V.Nallathampi NA 580055117V kallady NA
serunuwara
Fish Business  31.05.2021-07.06.2021
95 T.Kalaimathi 760725655 785444043V Vinayakapuram Ep ABF 9636
Seruwila
grocery Purchasing

31.05.2021-07.06.2021
96 T.Thavakumar 773147210 891973632V Eachchilampattu Ep DAA 6063

Seruwila,

Mutur 

grocery Purchasing
31.05.2021-07.06.2021
97 T.Yokanatahan 770801370 793064578V Vinayakapuram EP DAF 0354
Mutur
grocery Purchasing
31.05.2021-07.06.2021
98 Y.Krishnadilojan 772540323 922804036V Sooranagar QY 9671

Serunuwara,

Mutur

grocery Purchasing
31.05.2021-07.06.2021
99 N.Shanthalingam 772022909 851838686BV Kallady EP GL 0408

Serunuwara,

Eachchilampattu,

Mutur

Fish Business
01.06.2021-07.06.2021
100 T.Surenthiran 757440356 198618203458 Vaddavan EP BGM 6864

Sampoor,

Mutur,

verugal division

vegetables Business
01.06.2021-07.06.2021
101 V.Pasupathipillai 773765219 452852527V Poomarathadichenai EP BHG 9696

Serunuwara,

Mutur

grocery Purchasing
01.06.2021-07.06.2021
102 T.Thayalini 772602984 976404793V Poomarathadichenai EP BIY 3683

Serunuwara,

Mutur

grocery Purchasing
02.06.2021-07.06.2021
103 p.Krishnapratheepan 756514214 NA Valaithoddam BHN 4312

Kinniya,

Serunuwara,

Mutur,

trincomalee

grocery Purchasing
01.06.2021-07.06.2022
104 M.Satheeskumar 775849860 912154785V Uppural SG DAD 9068

Trincomalee Town,

Batticaloa

Fish Export
01.06.2021-23.06.2021
105 R.Sivarasa 753028098 661011890V Mawadichenai EP DAH 4500
Dambulla, Kurunagala
Shop Business
31.05.2021-23.06.2021
106 K.Jayakaran 758477959 911442264V Muththuchchenai  EP DAA 1009

Weliganda,

Valaichenai

Chicken Import
31.05.2021-23.06.2021
107 S.Vinojan 759748541 200224910042 Poomarathadichenai EP DAH 0131

Serunuwara,

Mutur,

Kiliveddy,

Mengamam,

Manatchenai

Mainze Business
02.06.2021-07.06.2021
108 Nimal Joseph Raju 754855448 199019203809 Vaddavan EP BHQ 1360
Kumpurupitty
Purchasing Vegetbles
02.06.2021-07.06.2021
109 G.Thavanesan 768430349 923183590V Kallady EP 155 6498
Valaichenai
Fish Transporting
02.06.2021-24.06.2021
110 S.Sarasvathi 763098803  526174011V  Eachchilampattu  EP ABT 4753  Serunuwara,Mutur  grocery Purchasing  02.06.2021-24.06.2021 

News & Events

Scroll To Top